وبلاگ دانشجویان دانشکده کشاورزی سراوان با بیش از 10000مقاله کشاورزی رایگان
  مقالات و تحقیق کود ها مورد نیاز کود دامی ، کود شیمیایی ، عناصر خاک
اثر کودهاي آلي و شيميايي روي نماتود
Meloidogyne javanica در خيار
کود سبز
مصرف بهينه کود راهکاري براي بهبود کمي و کيفي چاي
معرفي کودسولفات روي
کودسولفات منگنز
اثر كادميم اضافه شده و زمان خواباندن بر شكل هاي شيميايي كادميم ، رشد و تركيب شيميايي اسفناج در دو با
اثر هر يک از عناصر ماکرو و ميکرو در گياهان
مکانيک خاک
كود اوره با پوشش گوگردي
تثبيت نيتروژن
Managing Yard Wastes: Clippings and Compostکمپوست
Making and Using Compostکمپوست
زمان به كاربردن كود فسفات
متوسط برداشت عناصر ريز مغذي توسط برخي از گياهان
مختصري در مورد تغذيه گياهي
گزينه هاي جديد براي مديريت كود دامي در مزارع كوچك
Putz FE (2006) Vine Ecology. ECOLOGY.INFO 24
دلائل ازدست رفتن نيتروژن دركودهاي ازته
مصرف نمک
زمان به كاربردن كود فسفات
Potassium Nitrate نيترات پتاسيم
تثبيت نيتروژن
اثرهاي متقابل منيزيم و پتاسيم بررشد و عملكرد آفتابگردان در يك خاك شور
تاثير آهن، منگنز، روي و مس بر كميت وكيفيت گندم در شرايط شور
کوددهي در برنج
آيا چيزي در مورد باکتريهي آهن و منگنز مي دانيد؟
مديريت استفاده از كود فسفات
کاهش خسارت خشکسالي در گندم ديم
ورمي کمپوست چيست
انواع کود :اندو سولفان (تيودان فن)
انواع کود: ديازينون (بازودين – دياكاپ)
كود اوره با پوشش گوگردي
زمان به كاربردن كود فسفات
Compostکمپوست
كود اوره با پوشش گوگردي
گزينه هاي جديد براي مديريت كود دامي در مزارع كوچك
پخش كودهاي دامي و پوسيده موجود در مزرعه و اختلاط آنها با خاك مزرعه براي جلوگيري از نشو و نماي لاروه
كود اوره با پوشش گوگردي
اثر کودهاي آلي و شيميايي روي نماتود Meloidogyne javanica در خيار
كودهاي مورد نياز يونجه
روش مصرف كود در زراعت يونجه
اثر برهمکنش تراکم سوروف (Echinochloa crusgalli) و مقادير نيتروژن روي رشد و عملکرد برنج در کوشکک، است
تشخيص علائم کمبود بُر در تعدادي از محصولات باغي و زراعي
تاثير خاکورزي و کود نيتروژنه بر روي عملکرد دانه و نيتروژن خاک در سيستم گندم بهاره آيش
رابطه غلظت عناصر غذايي با تشکيل ميوه
انواع کود :اندو سولفان (تيودان فن)
انواع کود
ضرورت كوددهي پتاسيم در گلهاي شاخه بريده
اثرات تاخير پيري گندم به وسيله علفکش ها بر روي غلظت و عملکرد گوگرد و نيتروژن دانه و نسبت آنها
بهترين زمان مصرف کود سبز
کود سبز
عوامل مؤثر در فرايند كمپوست
موارد و ميزان مصرف کودهي آهن
تاثير عناصر مختلف بر يونجه و علائم كمبود آنها
تاثير آهن، منگنز، روي و مس بر كميت وكيفيت گندم در شرايط شور
چگونه ميتوان کمبود مواد غذيي را در مو شناخت
کودهي شيمييي (fertilizer chemical )
تاثير عناصر مختلف بر يونجه و علائم كمبود آنها
كودهاي مورد نياز يونجه
روش مصرف كود در زراعت يونجه
تشخيص علائم کمبود بُر در تعدادي از محصولات باغي و زراعي
آهن‌(Fe )
تغذيه گياه
پتاسيم(K )
فسفر
نيترات پتاسيم
اغذيه کربوهيدرات منبع مهم غذايي
مديريت استفاده از كود فسفات
اثر کودهي مختلف پر مصرف و کم مصرف در توليد گندم ديم
موارد و ميزان مصرف کودهي آهن
آهن در گياه
آهن در گياه
ورمي کمپوست
تثبيت نيتروژن
ورمي کمپوست چيست ؟
ده فايده مواد آلي در خاک
فلزات سنگين و محيط زيست
ده فايده مواد آلي در خاك
ريس کمپوست
تي كمپوست
تلفات ازت در خاك‌هاي كشاورزي
تاثير خاکورزي و کود نيتروژنه بر روي عملکرد دانه و نيتروژن خاک در سيستم گندم بهاره آيش
ورمي کمپوست
تاثير خاکورزي و کود نيتروژنه بر روي عملکرد دانه و نيتروژن خاک در سيستم گندم بهاره آيش
تأثير تنش‌هاي شوري و کم آبي يرجوانه‌زني بذر و رشد اولية گياهچه‌هاي ارزن مرواريدي و سورگوم علوفه ا‌ي
كمپوست كردن
کمپوست کردن(قسمت سوم مقاله)
کمپوست کردن(قسمت مقاله)
how to compostکمپوست
ورمي کمپوست
تلفات ازت در خاك‌هاي كشاورزي
افزودن آهك به خاك‌هاي اسيدي پوسيدگي ريشه چغندرقند را كاهش مي‌دهد
کوددهی در برنج
مزايا ومعايب مصرف كودهاي شيميايي در كشاورزي
کود معدنی (زئولی ت)در کشاورزی
ضرورت ارتقاء جايگاه تغذيه‌اي گوگرد به منظور افزايش عملكرد كمي و كيفي محصولات كشاورزي در كشور
ضرورت ارتقاء جايگاه تغذيه‌اي گوگرد به منظور افزايش عملكرد كمي و كيفي محصولات كشاورزي در كشور
ضرورت ارتقاء جايگاه تغذيه‌اي گوگرد به منظور افزايش عملكرد كمي و كيفي محصولات كشاورزي در كشور
تلفات ازت در خاك‌هاي كشاورزي