وبلاگ دانشجویان دانشکده کشاورزی سراوان با بیش از 10000مقاله کشاورزی رایگان

لیست مقالات و تحقیق بیمایهای گیاهی

 بیماری

منابع مقاوم به ويروس موزائيک هندوانه
بيماري زنگ نواري يا زنگ زرد گندم
بيماري زنگ برگي (قهوه‌اي) گندم
اپیدمیولوژی بیماریهای گیاهی مقدمه
بیماری گموز پسته ورابطه آن با شوری
زگیل سیاه نخل خرما
بیماری های فیزیو لوژیک گوجه فرنگی
پژمردگی باکتریائی سیب زمینی
جرب معمولی سیب زمینی
پژمردگی بوته سیب زمینی
لکه موجی سیب زمینی
پوسیدگی خشک سیب زمینی
پوسیدگی ریشه سيب زميني
بيماري پوسيدگي ريشه بنفشه افريقايي
زگیل
زنگ سياه ساقه گندم زنگ سياه ساقه گندم زنگ سياه ساقه گندم زنگ سياه ساقه گندم زنگ سياه ساقه گندم
انتراگنوز گردو انتراگنوز گردو انتراگنوز گردو انتراگنوز گردو انتراگنوز گردو انتراگنوز گردو انتراگنوز
بیماریهای مهم سیب زمینی
معرفی آفات و بیماری های مهم در خیار گلخانه ای
دروس گروه گیاه پزشکی
بيماري لكه برگي سركوسپورايي گياهان زينتی
پیچیدگی برگ هلو Peach Leaf Curl
سفیدک کرکی (دروغین) آفتاب گردان sunflower downy mildew
شانكر باكتريايي مركبات citrus canker
اسامي بيماري هاي رايج چغندر قند
بیماری سفيدك پودري غلات Cereal powdery mildew
پوسیدگی فایتوفتورایی ریشه و طوقه درختان میوه وانار
بیماری آتشک Fire Blight
زنگ زرد Puccinia striiformis f.sp.tritici West
بیماری آتشک Fire Blight
پوسیدگی فایتوفتورایی ریشه و طوقه درختان میوه وانار
بیماری فیزیولوؤیکی آکاگار( Akagar ) در برنج
بیماری فیزیولوژی آکیوچی ( Akiochi ) یا بیماری زوال پائیزی برنج
کنترل نماتدها
نماتدهای زيتون Olive Nematodes
گال بذر Seed Gall Nemtod
نماتدبرگ سفیدی برنج Aphelenchoides besseyi
بهترين روش مبارزه با نماتد چغندرقند
نماتود ها Nematodes
بیما ری های مهم حبوبات
فوزاریوم سنبله گندم Fusarium Head Blight
بیماری های مهم کنجد
سفیدک کرکی (دروغین) آفتاب گردان sunflower downy mildew
سفیدک کرکی (دروغین) آفتاب گردان sunflower downy mildew
قارچ
قارچ
بيماري لكه قهوه اي غلات را با ضدعفوني بذر كنترل كنيد
قارچ
تنوع بيماريزايي جدايه هاي Ascochyta rabiei روي ارقام نخود در استان كرمانشاه
باكتري ها
بیماری لکه حلقوی مارانتا
بیماری لکه برگی نخل ها
یکی ازبیماری های توت فرنگی نام بيماري پوسيدگي آبكي
سفیدک کرکی (دروغین) آفتاب گردان sunflower downy mildew
بيماري زنگ برگي (قهوه‌اي) گندم wheat leaf rust
زنگ سياه ساقه گندم wheat black stem rust
زنگ سياه ساقه گندم wheat black stem rust
بيماري زنگ نواري يا زنگ زرد گندم Wheat strip rust
زنگ تاجي يولاف Crown rust
کوتولگی زبر ذرت Maize Rough Dwarf virus
بيماری های درختان زيتون
بيماری های فيزيو لوژيک گوجه فرنگی
بيماری های درختان زيتون
اثر قارچ رایزوکتونیا روی گیاهچه ی لوبیا
نقش قارچ ميكوريز ورسيكولار ، آربوسكولار ( VAM ) در قلمرو كشاورزي پايدار
زنگ زرد Puccinia striiformis f.sp.tritici West
بیماریهای انگور
پیچیدگی برگ هلو Peach Leaf Curl
زنگ سیاه ساقه گندم wheat black stem rust
بیماری سیاهک آشکار گندم و جو
بیماری های فیزیو لوژیک گوجه فرنگی
لکه برگی خیار
بيماري آتشک سيب و گلابي ( Fire (Blight
پژمردگي فوزاريومي در گوجه فرنگي
بيماری سفيدك پودری انبه
لکه قهوه‌ای کاهو
عامل ایجاد کننده و نشانه‏های بیماری
ریزومانیای چغندر
سفیدک چغندر
موزائیک چغندر Beet mosaic virus
سفیدک داخلی چغندر قند Beet downy mildew
زنگ گندم
بیماری آتشک
پژمردگی ورتیسیلیومی زیتون
مراقبت از گیاهان آپارتمانی آفات و بیماریها
تولید مثل قارچ اطلاعات اولیه
جدیدترین مقالات بیماریهای گیاهی
معرفی آفات و بیماری های مهم در خیار گلخانه ای
سفیدک سطحی مو (انگور)
انتراگنوز گردو
Peach Powdery Mildew
Peach LeafCurl
زنگ سياه ساقه گندم wheat black stem rust
زنگ برگ یا زنگ قهوه‌ای
بیماری سفیدک کرکی آفتاب گردان
سفیدک پودری رز
بیماری ویروسی تریستیزای مرکبات Tristiza
بیماری پسورز مرکبات
List of Chinese Insects
List of Chinese Insects
آفات و بيماريهاي گياه گل رز
بيماريهاي مهم گياهان آپارتماني
بیماری غربالی درختان میوه Shot hole or Coryneum Blight آنتراکنوز گردو Walnut anthracnose بلاست Shot hole or Coryneum Blight
بیماری لکه شکلاتی باقلا Broad bean chocolate spot
بيماري لكه چشمي غلات Graminicola eye spot
پژمردگی آوندی فوزاریومی(زردی فوزاریومی) پنبه Cotton Fusarium wilt
پوسیدگی فیتوفتورایی طوقه و ریشه ی گردو Walnut Phytophthora crown and root rot
سفیدک کرکی (دروغین) آفتاب گردان sunflower downy mildew
لکه قهوه ای کاهو
آنتراکنوز لوبیا Bean anthracnose
برق زدگی نخود سفید chickpea Ascochyta blight
دیپلودیا در ذرت
پوسیدگی خشک سیب زمینی
پوسیدگی طوقه ی سیب
کپک خاکستری پیاز
زنگ سیاه ساقه گندم wheat black stem rust
سفیدک پودری غلات Cereal powdery mildew
زنگ نواری یا زنگ زرد گندم Wheat stripe rust
سیاهک پاکوتاه (سیاهک بدبو) ( dwarf bunt (stinking smut
لکه سیاه گلابی Pear scab
بیماری پیچیدگی برگ هلو Peach Leaf Curl
پا خوره غلات Take _ all
پوسیدگی ذغالی سویا Soybean Charcoal Rot
نخل مرداب یا پنجه کلاغی
سوختگی غلاف برنج Tel Corticium sasakil
سیاهک جزیی گندم Tilletia indica
آفات و بیماریها
هيپرپارازيت زنگ Rust hyperparasite زنگ تاجي يولاف Crown rust ویروس پژمردگی باقلا
زنگ سياه ساقه گندم wheat black stem rust
سفيدك پودري گیاهان
بیماریهای کلزا
Brassica napus
بیماری لکه سیاه برگ انگور
بیماری پیچیدگی برگها
بیماری سرطان گالی ساقه،حلقه ریشه
بیماری پوسیدگی سفید ریشه مو
کوتولگی زبر ذرت Maize Rough Dwarf virus
سفیدک کرکی (دروغین) آفتاب گردان sunflower downy mildew
پوسيدگي ريشه و طبق پياز Onion basal & Root rot
بيماريهاي باكتريايي مبارزه با بيماريهاي باكترايي
پژمردگي آوندي ناشي از ورتيسيليوم Vascular Verticillium wilt
لكه موجي ناشي از Early Blight Alternaria
بیماریهای گیاهی (آفات و بیماری های گیاهی)
پوسيدگي مغزي ريشه چغندر
گل جالیز Broom rape
بیماری پوسیدگی ذغالی
بیماریهای باکتریایی حبوبات
زنگ سياه ساقه گندم wheat black stem rust
بيماري زنگ برگي( قهوه‌اي )جو Barley leaf rust
قارچها و کنترل بيولوژيک پاتوژنهاي گياهي
فيلودي گوجه فرنگي Tomato Big Bud
ويروس موزائيك خيار Cucumber mosaic Virus (CMV
1015
لهيدگي باكتريائي پياز Onion bacterial mushy rot
فيلودي گوجه فرنگي Tomato Big Bud
مهمترین آفات و بیماریهای سیب
نقش باکتری های PGPR در کنترل بیولوژیک و افزایش رشد گیاهان
رایزومونیای چغندر قند Beet necrotic yellow vein virus
پیچیدگی و تورم رگبرگهای چغندر Beet Curly Top
پوسیدگی مغزی ریشه چغندر
پوسیدگی ریشه چغندر Beet root rot
پوسیدگی باکتریائی ریشه چغندر قند Beet bacterial root rot
مگس سفید یا عسلک پنبه White flies
مگس میوه Natal fruit fly Ceratitis rosa(Karsh ) DipteraTeph
ورتیسلیومی(پژمردگی آوندی) پنبه Cotton Verticillium wilt
ویروس موزائک گوجه فرنگی Tomato Mosaic Virus
سفیدک پودری انگور (سیاه بور) Grapevine powdery mildew
سفیدک پودری هلو و شلیل Peach powdery mildew
سفیدک داخلی(کرکی، کاذب) مــــــــــــو Grapevine downy mildew
شانکر انجیر fig Phomopsis canker
فتیله نارنجی(دارخور) Cytospora canker
لکه آجری برگ بادام و لکه قرمز برگ آلو
لکه غربالی درختان هسته دار Stone fruit shothle spot
مومیایی درختان میوه Monilia brown rot
نماتد سیست چغندر قند Cyst nematode
لکه گرد برگ چغندر Beet Cercospora leaf spot
لیسه میوه
بیماری سفيدك پودري غلات Cereal powdery mildew
میکوریزا
سیاهک آشکار گندم
بیماری لکه سیاه سیب
رده بندی قارچ ها(2)
بلاست برنج Rice blast
Aconitum
اهمیت قارچها
دیپلودیا در ذرت
شانکر یا خشگیدگی شاخه انجیر
پوسیدگی خشک سیب زمینی
کپک خاکستری پیاز
لکه سیاه گلابی Pear scab
قارچهای اومیست یا قارچهای عالی
بیماری غربالی درختان میوه Shot hole or Coryneum Blight
ساختار و مشخصات عمومی قارچها
سیاهک پاکوتاه (سیاهک بدبو) ( dwarf bunt (stinking smut
بیماری فیزیولوژیک گوجه فرنگی
.قارچ ها


ادامه مقالات بیماریهای گیاهی