بزرگترین وبلاگ مقاله کشاورزی ایران
 
وبلاگ دانشجویان دانشکده کشاورزی سراوان با بیش از 10000مقاله کشاورزی رایگان

روش کشت درهم ، مزايا ، احتياطات و مراقبتهاي لازم:

عبارت است از روياندن دو محصول يا بيشتر به طور هم زمان در يک زمين. در اين روش افزايش تعداد محصول با استفاده از هر دو بعد زماني و مکاني است، در تمام دوران يا بخشي از رشد محصول، رقابت بين گياهان وجود دارد و کشاورزان درهر زمان بيشتر از يک محصول را در يک زمين مراقبت ومديريت مي کنند. اين روش انواع مختلفي دارد. اگر روياندن دو محصول يا بيشتر به طور همزمان در يک زمين ولي به صورت مخلوط باشد و هيچ گونه رديف مشخصي وجود نداشته باشد، مثل کشت مخلوط يونجه جو در پايـيز ، آن را روش کشت مخـلوط مي گويند ولي اگـر به صـورت رديفي باشـد که به طـور معمول اين رديفها متناوبند، مثل کشت برنج وذرت، ذرت و سيب زميني و يا ذرت ولوبيا چشم بلبلي آن را کشت درهم رديفي مي گويند. چنانچه اين کشت در نوارهاي باريکي با شد که به طور معمول نيز متناوبند آن را روش کشت درهم نواري مي نامند.

 

 

 

 

منبع: مرکز مقالات کشاورزی AKE( بزرگترین وبلاگ کشاورزی ایران )


نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۱۳ توسط محمد

احتياطات و مراقبت هاي لازم در روش کشت درهم:

1- انتخاب کشت در هم مشروط به داشتن آب وامـکانات آبياري، کودهـاي شيميايي، وسـايل و تجـهيزات مبارزه با آفات و بيماري ها به مقدار کافي است.

 

 

2- گياه همراه بايستي در شرايط معمولي به طور مستقل رشد کند و براي زراعت اصلي ايجاد مزاحمت ننمايد.

 

 

3- ارقام مناسب ومقاوم به بيماري ها بايد به کار گرفته شوند.

 

 

4- ضوابط و معيارهاي حفظ نباتات بايد رعايت شوند.

 

 

5- فنون کشاورزي مطلوب مثل کشت جوي و پشته اي ، آبياري نشتي وغيره بايستي بر طبق نياز گياهان و دوران رويش در نظر گرفته شوند.

 

 

6- گياه همراه نبايد حالت تجاوزگري و تهاجمي دا شته باشد.

 

 

7- گياه همراه بايستي سالم باشد، در غير اين صورت ممکن است زيان برساند.

 

 

گياهان همراه که در کشت درهـم با ذرت دانه اي مناسب گزارش شده اند عبارتـند از: لوبيـا چشـم بلبلي، سويا، ماش سبز، سيب زميني، بادام زميني، کرچک آفتابگردان وانواع لوبيا. در زراعت ذرت علوفه اي معمولا از لوبياي چشم بلبلي و سويا براي کشت درهم استفاده مي شود.

 

 

 

منبع: مرکز مقالات کشاورزی AKE( بزرگترین وبلاگ کشاورزی ایران )


نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۱۳ توسط محمد

 

مزاياي روش کشت درهم:

- در آمد اضافي 2- به حداقل رساندن خطرات احتمالي 3- بهبود شرايط تغذيه گياه 4- مبارزه با علف هاي هرز 5- مديريت بهتر نيروي کار موجود 6- حد اکثر استفاده از منابع موجود 7- کاهش خطرات احتمالي ناشي از افت قيمت محصول 8- شيوع کمتر بيماري 9- حفاظت خاک 10- استفاده فشرده ازکشاورزان 11- حفظ حاصلخيزي خاک 12- به حد اکثر رساندن سود

 

 

 

منبع: مرکز مقالات کشاورزی AKE( بزرگترین وبلاگ کشاورزی ایران )


نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۱۳ توسط محمد

روش کشت درهم ، مزايا ، احتياطات و مراقبتهاي لازم

 

 

عبارت است از روياندن دو محصول يا بيشتر به طور هم زمان در يک زمين. در اين روش افزايش تعداد محصول با استفاده از هر دو بعد زماني و مکاني است، در تمام دوران يا بخشي از رشد محصول، رقابت بين گياهان وجود دارد و کشاورزان درهر زمان بيشتر از يک محصول را در يک زمين مراقبت ومديريت مي کنند.

 

اين روش انواع مختلفي دارد.

اگر روياندن دو محصول يا بيشتر به طور همزمان در يک زمين ولي به صورت مخلوط باشد و هيچ گونه رديف مشخصي وجود نداشته باشد، مثل کشت مخلوط يونجه جو در پايـيز ، آن را روش کـشت مخـلوط مي گويند ولي اگـر به صـورت رديفي باشـد که به طـور معمول اين رديفها متناوبند، مثل کشت برنج وذرت، ذرت و سيب زميني و يا ذرت ولوبيا چشم بلبلي آن را کشت درهم رديفي مي گويند. چنانچه اين کشت در نوارهاي باريکي با شد که به طور معمول نيز متناوبند آن را روش کشت درهم نواري مي نامند.

 

 

1-در آمد اضافي

2- به حداقل رساندن خطرات احتمالي

3- بهبود شرايط تغذيه گياه

4- مبارزه با علف هاي هرز

5- مديريت بهتر نيروي کار موجود

6- حد اکثر استفاده از منابع موجود

7- کاهش خطرات احتمالي ناشي از افت قيمت محصول

8- شيوع کمتر بيماري

9- حفاظت خاک

10- استفاده فشرده ازکشاورزانادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۹/۰۶/۰۷ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی

محصولي با سيستم ريشه اي قوي بايد با محصولاتي با رشد سيستم ريشه اي ضعيف همراه باشد. فاصله گياهان بايد به اندازه اي باشد كه رقابت بين گياهان در حداقل باشد.
محصولات با ريشه عميق بهترين رشد را نسبت به گونه هايي با ريشه كم عمق دارند.
گياهان چند ساله بخوبي مي توانند با گياهان فصلي تركيب شوند.
گياهان لگومينه را مي توان با گياهان ديگر يا قبل از كشت گياهاني با نياز نيتروژني بالا كاشت.
گونه هايي  كه با مشاركت گياهان  ديگر رشد مي كنند داراي عادات رشدي متفاوت و نيازهاي نوري متفاوت هستند . در كشت گياهان چند محصولي دوره فعاليت جذب مواد غذايي نبايد همزمان باشد. براي مشاهده اينكه ريشه گياهان چگونه رشد مي كنند، يك پروفيل (برش عمودي) در اطراف ريشه ايجاد كنشد. سيستم هاي ريشه اي متفاوت چه نتيجه اي در تغذيه و رشد گياه خواهد داشت. و چگونه كشاورزان مي توانند از آن بهترين استفاده را بكنند. در كنار درك شكل سيستم ريشه دهي در محصولات مختلف بسيار مهم است كه بدانيم كدام قسمت از ريشه گياه آب و غذا را جذب مي كند. ريشه ها از كجا رشد مي كنند، كدام يك از فاكتورها بر عمق، وسعت و عرض ريشه اثر مي گذارد.


 كشت گياهان چند محصولي
چند محصولي يعني كشت دو يا چند گياه مختلف در يك مزرعه در زمان يكسان.
اگر گياهان مناسب با يكديگر تركيب گردند كشت مخلوط باعث افزايش عملكرد نهايي محصولات در يك ناحيه مي گردد. اساساً باعث بهره برداري بيشتري از فضا مي گردد زيرا عكس العمل متقابلي بين محصولات مخلوط وجود دارد.


فوايد كشت چند محصولي
تنوع: تنوع زيادي در مزارع چند محصولي وجود دارد و اين امربه كشاورزان كمك مي كند كه فقط به يك گياه وابسته نباشند و بطور ايده آل بطور دايم از زمين خود محصولات بدست آورند.
كاهش ميزان حمله آفات و بيماريها : اثر جلب كردن و طرد كردن بعضي از گونه هاي گياهي به جلوگيري از حمله آفات به ساير محصولات كمك مي كند. اين تنوع باعث افزايش مقاومت و ايجاد شرايط سخت براي آفات و ميكروب‌ها جهت يافتن گونه هاي خاصي فراهم مي آورد.
بهبود مديريت باروري خاك: كشت مخلوط با لگوم هايي مانند لوبياها باعث بهبود ذخيره نيتروژن در غير لگوم ها در مواقع ديگري مي شود.
كنترل علف هاي هرز: بطور ايده آل كشت چند محصولي سطح خاك را سريعتر و با تراكم بيشتري مي پوشاند بنابراين از پراكنش و رشد علف هاي هرز جلوگيري مي كند.

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۷/۲۵ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی

مطالعه عملكرد و اجزاء آن در كشت مخلوط ذرت شيرين و لوبيا سبز

ابراهيم نجفي1 جعفر محمدي 2

1-  محقق مؤسسه اصلاح و تهيه نهال و بذر، بخش ذرت و گياهان علوفه اي كرج 2- عضو هيئت علمي دانشگاه زنجان، دانشكده كشاورزي ، گروه باغباني  

چكيده :

با ادا مه روند رو به رشد جمعيت جهان، تخريب و بهم خوردن تعادل اكولوژي ادامه مي يابد، لذا بايد براي افزايش توليدات كشاورزي و حفظ محيط ريست اقدام كرد. تا به حال براي افزايش محصولات زراعي و باغي تدابير مختلفي مثل: استفاده از تكنولوژي، ژنتيك، كود هاي شيميايي، سموم گياهي و اتخاذ گرديده است، ولي بكارگيري تدابير بالا فقط توانسته است بخشي از نياز ما را به مواد غذايي به صورت منطقه اي برآورده سازد. باين جهت بايد تأمين مواد غذايي با حفظ محيط زيست طبيعي در رأس برنامه هاي ما قرار گيرد. يكي از راههايي كه ما را به اين هدف نزديك مي سازد، كشت گياهان به صورت مخلوط هست، زيرا به تجريه ديده شده است كه عملكرد كشت مخلوط بيشتر از كشت انفرادي (خالص) محصول است در كشت مخلوط ازسطح كشت استفاده بهتري دارد در نتيجه مكان بيشتري از خاك توسط اندامهايي هوايي و ريشه اي گياهان پوشيده مي شود و بدين ترتيب فرسايش وآبشوئي خاك به حداقل مي رسد. چنانچه كه در كشت مخلوط از گياهان لگومينيوز استفاده  گردد اين گياهان نيتروژن هوا را تثبيت مي نمايند كه مقداري از آن در همان فصل رشد در دسترس گياه مجاور و مقداري نيز در كشت بعدي در دسترس گياه كشت بعدي قرار خواهد گرفت برخي از گياهان با تبديل تركيبات غير محلول در خاك به حالت محلول باعث حاصلخيزي خاك مي كردند براي بررسي پاسخ در اين آزمايش از ذرت شيرين (به عنوان محصول اصلي) و لوبيا سبز ( به عنوان محصول فرعي) در كشت مخلوط،‌ آزمايشاتي در سه سال (1378 تا 1380) در 6 الگوي كشت به صورت خالص و مخلوط كشت آنها انجام شد. در اين آزمايشات كه در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه زنجان به اجرا در آمد بصورت طرح بلوكهاي كامل تصادفي در چهار تكرار در سه سال مختلف كشت گرديد كه تيمار هاي آن شامل 6 الگوي كشت مختلف از هر دو محصول  بودنددر بين 6 الگوي كشت،‌سودمندي الكوي كشت متناوب كشت ذرت شيرين رقم هبريد sw404 و لوبيا سبز رقم سا نري در خطوط مجزا (يك در ميان) نسبت به كشت هاي خالص و مخلوط بهتر بوده و با نتايج بدست آمده توسط فرانسيس و همكاران در سالهاي 1984و 1985 مطابقت داشته و به عنوان مناسب ترين الگوي كاشت مخلوط توصيه مي گردد و لازم به ذكر است در اين آزمايش عملكرد كليه كشت هاي مخلوط نسبت به كشت هاي خالص بالاتر بوده و با نتايج آزمايشات محققين ديگر  همخواني داشت است

واژه هاي كليدي:كشت مخلوط , تك كشتي, الگو, فنولوژي, اكولوژي, نسبت برابري زمين, واريته, ذرت و لوبياي سبز 

مقدمه

   بيشتر تحقيقات كشت مخلوط بر سودمندي عملكرد متمركز شده است و فوايد ديگر كشت مخلوط از قبيل كنترل بهتر علفهاي هرز، کنترل آفات و بيماريها، استفاده بهتر از نور و منابع غذايي كمتر مورد توجه قرار گرفته است(5و6). برخي از پژوهشگران معتقدند كه بهره برداري از منابع در زراعت هاي مخلوط بيشتر از زراعت هاي تك كشتي است و اين موضوع باعث كنترل بهتر علفهاي هرز در زراعت هاي مخلوط نسبت به تك كشتي مي شود.  ممكن است اين مطلب صحيح نباشد. اما به نظر مي رسد كنترل علفهاي هرز در زراعت مخلوط حداقل برتر از يكي از اجزاي مخلوط در زراعت تك كشتي است.   توانايي كشت مخلوط براي رقابت با علفهاي هرز به عوا ملي مانند تركيب گياهان زراعي، ارقام انتخابي، تراكم گياهي،  سهم هر يك از گياهان زراعي در كشت مخلوط، ترتيب و فاصله قرار گرفتن آنها از يكديگر و حاصلخيزي و وضعيت رطوبتي خاك دارد (رحماني، 1383) همچنين افزايش عملكرد مهمترين مزيت  كشت مخلوط نسبت به تك كشتي است. در كشت مخلوط هنگامي حداكثر عملكرد بدست مي آيد كه گياهان تشكيل دهنده مخلوط از نظر نحوه وادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۷/۲۵ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی
نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۷/۲۵ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی

در آرايش كشت مخلوط رديفي ، رديف هاي كشت پنبه را با فاصله عريض 80 سانتي متري و فاصله باريك 50 سانتي متري به طور متناوب تعيين و مي كارند و فاصله بوته هاروي رديف كشت 28 تا 30 سانتي متر مي باشد بطوريكه تعداد 3500 بوته پنبه در هر 15/0 هكتار كاشته مي شود. و خربوزه وسط فاصله هاي عريض 80 سانتي متري كاشته شده بطوريكه فاصله رديف هاي كشت خربوزه 3/1 متر خواهند بود و فاصله بوته ها روي رديف 80 تا 70 سانتي متر مي باشد در اين حالت در هر 15/0 هكتار 800 بوته خربوزه خواهيم داشت.در زمستان نسبت به آماده سازي زمين با انجام شخم و اختلاط كود آلي به مقدار 2500 تا 300 كيلوگرم در هكتار همراه با كودهاي شيميايي مورد نياز اقدام مي كنند.

خربوزه را همزمان با پنبه مي كارند و براي كاشت خربوزه رقم ميان رس با عملكرد بالا انتخاب مي كنند. در هر سوراخ 2 تا 3 عدد بذر خربوزه قرار مي دهند و روي آنها را با دو سانت خاك مي پوشانند.

ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۷/۲۵ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی
نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۷/۲۵ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی
:

چند كشتي پي درپي يا متوالي (Sequential cropping)

چند كشتي همزمان (Simultanious  cropping)

 )Relay  intercrppingكشت تاخيري(

 

انواع چند كشتي پي درپي يا متوالي: كشت دو گانه- كشت سه گانه- كشت چهار گانه                   

انواع چند كشتي همزمان: كشت درهم- كشت مخلوط يا مخلوط رديفي ويا توام- كشت مخلوط نواري

 

اهميت كشت مخلوط :

- كاهش خطر احتمالي                                           - كاهش آفات وامراض گياهي

- حداكثر استفاده از منابع                                        - حفاظت از باد وسرما 

- بدست آوردن حداكثر سود                                     - كنترل علفهاي هرز                                 

- حفاظت خاك                                                      - حفاظت فيزيكي                                 

- حاصلخيزي خاك                                                  - باقي ماندن بقاياي گياهي بيشتر در خاك

- استفاده موثرازآب موجود درخاك  

 

معايب كشت مخلوط :

- رقابت بين گونه اي                                          - محدوديت استفاده از ماشين هاي كشاورزي

- اثرات سوء ترشحات ريشه اي                            - متفاوت بودن نيازهاي غذايي و سموم شيميايي

- مديريت مزرعهادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ۸۸/۰۷/۲۵ توسط مهندس محمد اکرم ایرندگانی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
فال حافظ